Strafvordering etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

De afgelopen jaren is er het een en ander veranderd aan de wetgeving op het gebied van het gebruik en bezit van zendapparatuur.
Veel regels gelden zowel voor mensen zonder vergunning, als voor mensen met een zendmachtiging. In het laatste geval voor die
apparatuur waarvoor zij geen vergunning hebben.

Nieuwe Richtlijnen voor strafvordering Telecommunicatiewet per 2019

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet van kracht. Deze richtlijn heeft betrekking op de nieuwe Telecommunicatiewet.
Hierin is het bezit strafbaar gesteld, evenals onrechtmatig gebruik. De term bezit en gebruik wordt uitgelegd als:

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben, of het gebruik van radioapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radioapparaten op grond van hoofdstuk 3 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte is verleend

Importeurs en distributeurs

Ook voor (particuliere) ondernemers geldt de richtlijn voor het in de handel brengen van uitrusting en radioapparaten die niet voldoen aan de eisen. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

Verbeurdverklaring en straffen

Naast de verbeurdverklaring van de apparatuur varieert de straf van 80 uur taakstraf, geldboetes vanaf €500 en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 tot 14 weken (dit geldt voor particulieren en particuliere ondernemers). Voor bedrijven gelden hogere straffen.

VERON.nl

Ook op veron.nl is over dit onderwerp een artikel geschreven:

Strafvordering voor etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast